Regulamin sklepu internetowego www.hugizrecords.com

Regulamin sklepu internetowego www.hugizrecords.com

Treść regulaminu

 1. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie internetowej www.hugizrecords.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.hugizrecords.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

 3. Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, towar z elementami cyfrowymi, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.hugizrecords.com.

 9. Usługodawca – HUGIZ RECORDS TOMASZ MOSKALSKI, Piska 6, 69-100 Słubice,

 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

 14. Punkt Kontaktowy - zezwala na bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą oraz umożliwiający kontakt Usługodawcy z organami Unii Europejskiej, mail@hugizrecords.com

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy działający pod adresem www.hugizrecords.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego www.hugizrecords.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
  5. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 4. Usługodawca wyznaczył elektroniczny Punkt Kontaktowy związany ze Sklepem Internetowym przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: mail@hugizrecords.com. Ten sam Punkt Kontaktowy może być wykorzystywany przez Usługobiorcę do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Usługodawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 1. Sklep Internetowy www.hugizrecords.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Usługodawca udziela na Produkty 1 miesięcznej gwarancji. Informacje dotyczące funkcjonalności lub mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi, treściami cyfrowymi albo usługami cyfrowymi zawarte są w ofercie danego Produktu w Sklepie internetowym.

 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

 4. Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.

 6. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym, zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 8. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:
  1. przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo
  2. odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

  O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.

 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia przez easycart (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:
  1. zawierającego takie wyraźne żądanie
  2. że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,
  3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy lub informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 5. Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu lub potwierdzeniu uiszczenia ceny Produktu przez Klienta.

 1. Obsługę procesu zamówienia Produktu, w tym obsługę płatności za Produkty oraz realizację obowiązków, o których mowa w §3 i §4 powyżej Usługodawca powierzył podmiotowi prowadzącemu serwis easycart dostępny pod adresem www.easycart.pl. Podmiot prowadzący easycart działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz usługodawcy.

 2. Usługodawca umożliwia opłacenie Zamówienia za pośrednictwem metod płatności dostępnych w easycart.

 3. Po skompletowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu jego realizacji, w tym opłacenia, po kliknięciu w odpowiedni przycisk, Klient zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę easycart.

 4. W celu skorzystania z wszystkich funkcji easycart, w tym nabywania Produktów od Usługodawcy za pośrednictwem easycart, Użytkownik musi zarejestrować się w easycart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem easycart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.

 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.

 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 7. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta.

 2. Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@hugizrecords.com albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 i następne ustawy o prawach konsumenta.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.

 3. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał na adres mail@hugizrecords.com lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w §4.1. powyżej - wówczas Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w §4.3. powyżej
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi.

 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.

 10. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z §6 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §7 Regulaminu.
 11. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  3. założenie konta / profilu klienta.
  4. możliwość dodawania komentarzy
  5. możliwość oceniania produktów
  6. newsletter
  7. forum
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu konta / profilu klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji konta / profilu klienta
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dodawania komentarzy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarzy przez Usługobiorcę
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu oceniania produktów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia oceny produktu przez Usługobiorcę
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłce newslettera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z usługi newsletter przez Usługobiorcę
  7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu korzystania z forum zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia wiadomości na forum przez Usługobiorcę albo z chwila zamknięcia / usunięcia konta Usługobiorcy na forum
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  3. powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym;
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania treści zamieszczanych w Sklepie internetowym przez Usługobiorców oraz podejmowania działań oraz decyzji w celu usuwania tychże treści.

 6. Usługobiorcy mają prawo do zgłaszania Usługodawcy wszelkich dostrzeżonych nielegalnych lub naruszających warunki Regulaminu treści przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego (dalej jako: „Zgłoszenie”).
  1. Usługodawca rozpatrzy każde przesłane jej przez Usługobiorcy Zgłoszenie w terminie trzydziestu (30) dni od jego otrzymania, z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny i niearbitralny.
  2. Usługodawca wydając decyzje co do Zgłoszenia, powiadamia o tym Usługobiorcę przesyłającego Zgłoszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku wydania decyzji określonej w pkt. 9 i nast, oraz posiadania elektronicznych danych kontaktowych, Usługodawca informuje o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem, również Usługobiorcę odpowiedzialnego za określone treści.
 7. W przypadku usunięcia treści Usługobiorcy na skutek algorytmicznego podjęcia decyzji przez Usługodawcę należy o tym fakcie poinformować Usługobiorcę. Usługobiorcy mają także prawo do odwołania od decyzji podejmowanych przez wykorzystywane przez Usługodawcę algorytmy.

 8. Decyzje Usługodawcy w stosunku do Usługobiorców mogą polegać m.in. na:
  1. ograniczeniu w zakresie widoczności określonych treści, w tym ich usuwanie, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowaniu treści lub,
  2. zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi elektronicznej w całości lub części lub,
  3. zawieszeniu lub blokadzie konta Usługobiorcy lub,
  4. uznaniu Zgłoszenia za bezzasadne.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo odwołania od każdej decyzji Usługodawcy w terminie czternastu (14) dni od otrzymania decyzji Usługodawcy.

 10. Usługodawca ma czternaście (14) dni na rozpatrzenie odwołania

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@hugizrecords.com lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.

 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

 4. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 1. W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca udostępnia Klientom możliwość oceny Produktów w formie opisowej (komentarz) lub graficznej. System ocen służy gromadzeniu i udostępnianiu subiektywnych ocen o Produktach dokonanych przez Klientów, które to oceny mogą wpłynąć na wybór danego Produktu przez innych Klientów.

 2. Do wystawienia oceny uprawniony jest tylko Klient, który nabył dany Produkt.

 3. Możliwość wystawienia opinii nie jest ograniczona w czasie.

 4. Wystawienie oceny przez osobę, która nie nabyła Produktu nie jest możliwe.

 5. Po wystawieniu oceny jest ona widoczna w formie opisowej lub graficznej na podstronie Sklepu Internetowego, na której dostępny jest oceniony Produkt wraz z informacją o autorze oceny oraz dacie jej wystawienia.

 6. Na podstawie sumy wszystkich ocen danego Produktu w Sklepie Internetowym może być widoczna ogólna ocena Produktu stanowiąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen tego Produktu.

 7. Ocena wystawiana przez Klienta powinna być zgodna z rzeczywistą oceną danego Produktu i nie może zawierać:
  1. treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, dyskryminujących, pornograficznych, nawołujących do nienawiści, rasizmy, ksenofobii itp., wulgaryzmów;
  2. danych kontaktowych, dostępowych;
  3. treści reklamowych, odnośników do innych stron internetowych;
  4. zawierających złośliwe oprogramowanie;
  5. generowanych automatycznie, w szczególności przez boty czy AI.
 8. Wyłączną odpowiedzialność za treść oceny ponosi jej autor.

 9. Usługodawca nie ingeruje w treść ocen, jednak zastrzega sobie prawo ich usunięcia lub zablokowania w przypadku, gdy:
  1. treść oceny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy;
  2. treść oceny zawiera znaki, które powodują, że jest ona nieczytelna lub istnieje podejrzenie, że może zawierać złośliwe oprogramowanie;
  3. z treści z i charakteru oceny wynika, że została ona wystawiona omyłkowo bądź bez zapoznania się z Produktem.
 10. Z chwilą umieszczenia opinii w Sklepie Internetowym, jej autor wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo zgodę na publikację oceny w całości albo w części w Sklepie Internetowym lub w kanałach social media Usługodawcy.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Usługobiorcy o wszelkich istotnych zmianach Regulaminu.

Załącznik

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: HUGIZ RECORDS TOMASZ MOSKALSKI, Piska 6, 69-100 Słubice,, mail@hugizrecords.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) "

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.